Tysk Jagtterrier Klubs reglement for Naturprøvetegn    

 Formål med prøven 

 • Formålet med denne prøve er, at vi i Danmark kan have brugbare Tyske Jagtterrier, der kan anvendes til regulering/jagt på ræv, mårhund og vaskebjørn. 
 • At kunne drive human og etisk forsvarlig, jagt på ræv og regulering af invasivt rovvildt, såsom mårhund og vaskebjørn nu og i fremtiden.
 • At fastholde og udvide kendskabet til jagtformen ”gravjagt” for fremtiden, og værdien af denne form for jagt.
 • At kunne udvælge de rette avlshunde.
 • Denne prøve/test ikke er en konkurrence, men ene og alene tjener til at fastslå de afprøvedes hundes egnethed som avlshunde og praktiske jagthunde.
 • Prøven kan ikke alene være adgangsgivende til klasser/championater på udstillinger eller brugsprøver. 

Adgangskrav for at kunne deltage på prøven

 Ejer og fører 

 • Ejeren og føreren, af en tilmeldt hund, skal være medlem af Tysk Jagtterrier Klub (TJK). 
 • Føreren af hunden skal være i besiddelse af gyldigt jagttegn.

Hunden 

 • Hunden skal være i en størrelse og bygning, som er velegnet til gravjagt/regulering. 
 • Hunden skal være chippet eller tatoveret (hvis id-mærket før 3. juli 2011) 
 • Hunden skal være vaccineret i forhold til gældende krav i Danmark. Vaccinationen skal være foretaget senest 14 dage før prøvedatoen. For hunde op til 24 måneder gælder, at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder, at vaccinationen højst må være 4 år gammel. 
 • Hunden skal være ansvarsforsikret. 
 • Registrering i Dansk Hunderegister skal kunne forvises.
 • Løbske tæver må kun medbringes på prøveområdet efter tilladelse og anvisning af dommer. 
 • Følgende hunde er udelukkede fra at deltage:
  • Kastrerede hanhunde og hanhunde med abnormt udviklede og fejlagtigt placerede testikler
  • Drægtige tæver 35 dage/5 uger efter 1. parring og tæver med hvalpe under otte uger
  • Hunde, der på dagen ikke er fyldt 12 måneder
  • Syge og sårede eller hunde i en dårlig plejetilstand.
 • Hunde, der er behandlet med stoffer, der neddæmper eller opildner temperament eller ydeevne (doping) 

Dommer 

 • Prøven/testen afvikles med 2 dommere der er beskikket/godkendt af Tysk Jagtterrier Klub. Dog kan der i særlige tilfælde dispenseres af (TJK) således, at der kan være 1 dommer og 2 skytter, der med deres underskrift bekræfter vitterligheden af afprøvningen. 
 • En dommer må ikke dømme en hund, som han/ hun eller dennes husstand har ejet inden for de seneste 12 måneder. Dette gælder også skytter som med deres underskrift bekræfter vitterligheden af afprøvningen. 
 • Dommerne skal skride ind, hvis dyreværnsloven overtrædes. Afstraffelse af hunden under prøven er forbudt og kan medføre bortvisning.

 Arrangering af prøve 

 • Denne kan kun afholdes inden for de godkendte tider i forhold til gældende jagtlov.
 • Prøven arrangeres som rørlig prøve. Hvorved det påhviler ejer af deltagende hund, selv at:
  • Anskaffe sig adgang til passende jagtrevir, i henhold til gældende jagtlov.
  • Lave aftale med 2 dommere, samt betale for disses kørepenge.
  • Prøven kan hvis der opstår mulighed herfor arrangeres af Tysk Jagtterrier Klub
 • Prøven skal foregå i god tone, med respekt for rovvildtet og drives på human og jagtetisk korrekt måde. 

Efter prøven 

Det påhviler dommerne at indsende oplysninger om afprøvningen til Tysk Jagtterrier Klubs bestyrelse inden 14 dage efter afprøvningen. 

Afvikling af prøven 

Selve prøven består af 2 dele.

Skudfasthed 

Inden selve prøven skal hunde have bestået skudfasthedstest.

Denne kan være fortaget i forvejen hvorved bevis for bestået skal forevises. Den kan også foretages på selve dagen. 

 • Afvikling af skudfasthedstest foregår i åbent terræn såsom en mark eller lignende. Våbnet der anvendes, er et normalt haglgevær med for jagten normalt anvendt ammunition. På dommerens anvisning slipper hundeføreren sin hund. Når denne er mellem 15 til 20 m fra fører, afgiver skytten 2 haglskud op i luften (dette værende i en afstand af ca. 50 m fra hunden). Hunden må ikke vise tegn på angst eller skudrædhed, for at kunne bestå. Kun ved bestået skudfasthed kan hunden videre afprøves.

Naturprøven 

 • Prøven afvikles som normal gravjagt, dog med den forskel at der udover det nødvendige antal jægere også deltager, to dommer der er beskikket/godkendt af Tysk Jagtterrier Klub
 • Hundeføreren er, i samråd med revirejer og dommer, den ansvarlige for sikkerheden under afprøvningen. Skytterne er alle selv ansvarlige for deres afgivelse af skud og sikkerheden hermed. 

Gravene, hvorfra der afprøves, kan efter hundeførerens ønske være kunstgrave i naturen eller naturgrave. 

 • For kunstgrave gælder at disse er anlagt med jagt for øje, i materialer som betonrør, plastrør eller lignede materialer. Dvs. afvandings rør, under udhuse og lignende ikke er betragtet som kunstgrave. 
 • For naturgrave gælder det, om muligt undgå at der er grævling i disse. Dette da grævlingen ikke er jagtbar og hunden ikke kan afprøves på denne.

Hunden kan bestå på rovvildarterne ræv, mårhund og vaskebjørn.

Bedømmelse af Naturprøve 

Hunden skal for at bestå:

 • Villigt og i løbet af få min. gå i grav og opsøge rovvildtet.
 • Den skal arbejde vedholdende og ivrigt i minimum 5 minutter (vejledende). Inden Vildtet springer.
 • Hunden må gerne søge kontakt til fører, dog er det vigtigt at den igen selvstændigt og hurtigt genoptager kontakten til rovvildtet og arbejder ihærdigt videre.
 • Springer rovvildtet i løbet af få min, uden at hunden har vist selvstændigt arbejde med vedvarende og god hals har hunden ikke bestået, og den afprøves på ny.
 • Dressurbare egenskaber som ”kald af grav” har ingen indflydelse på bestået eller ikke bestået, dog er dette positivt og vil indgå den mundtlige kritik af hunden.

I tvivlstilfælde, hvor en hund synes at værge sig ved at søge i grav, kan der afprøves en anden hund. Finder denne hund rovvildt med sikkerhed, så afprøves den første hund ikke mere og denne har ikke bestået på dagen.

Efter jagten/prøven uddeles diplom for bestået ”Naturgravprøve”. Og hunden tildeles ydelsestegnet (NB).

Ved særdeles veludført og ekstraordinært godt arbejde kan hunden i øvrigt tildeles ydelsestegnet (NB/).